می‌دونستی می‌تونی همین الان آموزش "PLCmen شدن" خودتو شروع کنی؟!

بزن برییییم!
ورود و ثبت نام

جزوه آموزشی PLC S7 – 1200 SIMENS

جزوه آموزشی PLC S7 – 1200 SIMENS: در سيسـتمهـاي اتوماسـيون وظيفـه اصـلي كنتـرل بـر عهـده  PLC اسـت كـه بـا گـرفتن اطلاعـات ازطريـق ترمينالهـاي ورودي، وضــعيت ماشــين را حــس كــرده و نســبت بــه آن پاســخ مناســبي بــراي ماشــين فــراهم مــيكنــد. امكــان تعريــف مـدهاي مختلـف بـراي ترمينالهـاي ورودي/خروجـي يـك  PLC، ايـن امكـان را فـراهم كـرده تـا بتـوان […]

جزوه آموزشی PLC S7 – 1200 SIMENS: در سيسـتمهـاي اتوماسـيون وظيفـه اصـلي كنتـرل بـر عهـده  PLC اسـت كـه بـا گـرفتن اطلاعـات ازطريـق ترمينالهـاي ورودي، وضــعيت ماشــين را حــس كــرده و نســبت بــه آن پاســخ مناســبي بــراي ماشــين فــراهم مــيكنــد. امكــان تعريــف مـدهاي مختلـف بـراي ترمينالهـاي ورودي/خروجـي يـك  PLC، ايـن امكـان را فـراهم كـرده تـا بتـوان   PLC را مسـتقيما بـه المانهاي ديگر وصل كرد. عـلاوه بـرايـن PLC شـامل يـك واحـد پردازشـگر مركـزي ­CPU نيـز هسـت، كـه برنامـه كنترلـي مورد نظر را اجرا مـيكنـد. ايـن كنترلـر آنقـدر قدرتمنـد اسـت كـه مـيتوانـد هزارهـاورودي وخروجـي را در مـدهاي مختلـف آنـالوگ يـا ديجيتـال و همچنـين هزارهـا تـايمر/ كـانتر را كنتـرل نمايـد. همـين امـر باعـث شـده بتـوان هـر سيسـتمي، از سيسـتم كنتـرل ماشـينهـايي بـا چنـد ورودي وخروجـي اي كـه كـار سـاده مثـل تكـرار يـك سـيكل كـاري كوچـك انجـام ميدهند گرفته تا سيستمهـاي بسـيار پيچيـده تعيـين موقعيـت و مكـان يـابي را كنتـرل نمـود. ايـن سيسـتم مـيتوانـد بـدون نياز بـه سـيم بنـدي و قطعـات جـانبي و فقـط از طريـق نوشـتن چنـد خـط برنامـه تـا صـدها تـايمر را در آن واحـد كنتـرل و استفاده نمايد .

در این آموزش در ابتدا با S7-1200 آشنا می شویم و سپس مدل های مختلف CPU های مختلف S7-1200 و تفاوت حافظه های CPU  ها و جدول مقايسه ورودي- خروجي مدل هاي مختلف CPU ها را مورد بررسی قرار می دهیم .

در ادمه با بحث های مربوط به سخت افزار و نرم افزار و نحوه ایجا پروژه و … آشنا می شویم .

نام فایل : جزوه آموزشی  PLC S7 – 1200 SIMENS

اندازه فایل : 772kb

دانلود رایگان

دانلود رایگان این فایل صرفا برای کاربرانی است که وارد شده‌اند. چرا عضو سایت نمی‌شوید تا دیگر این پنجره را نبینید و مستقیم دانلود کنید؟! - ورود به سایت
دانلود فایل دانلود این فایل صرفا برای کاربران وارد شده است.
مهندس محمدرضا محربی

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی PLC می‌بود تا علاوه بر یادگیری ساده‌تر PLC، از پیشنهادات آموزشی آن استفاده می‌کردم. آن آرزو، اکنون، “PLCmen” نام دارد. بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیدم: برای من، PLC تنها یک کار نیست؛ یک ماشین تبدیل رویا به واقعیت است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *