می‌دونستی می‌تونی همین الان آموزش "PLCmen شدن" خودتو شروع کنی؟!

بزن برییییم!
ورود و ثبت‌نام

مدار فرمان برق صنعتی

در این پست دانلود مدار فرمان برق صنعتی را برای شما عزیزان فراهم کرده ایم. که در باکس دانلود یک فایل زیپ وجود دارد. که در این فایل چهار PDF مدارات فرمان برق صنعتی است. با دانلود و مطالعه این PDFها امیدوارم که بدردتون بخورد….. فیلم آموزشی برق صنعتی در باکس دانلود قرار داده شده […]

در این پست دانلود مدار فرمان برق صنعتی را برای شما عزیزان فراهم کرده ایم. که در باکس دانلود یک فایل زیپ وجود دارد. که در این فایل چهار PDF مدارات فرمان برق صنعتی است. با دانلود و مطالعه این PDFها امیدوارم که بدردتون بخورد….. فیلم آموزشی برق صنعتی در باکس دانلود قرار داده شده است….

  مدار فرمان
يک کنترل کننده معمولا به عنوان يک وسيله يا گروهي از وسايل تعريف مي شود. که به روشهاي از پيش تعيين شده است. توان الکتريکي تحويل داده شده به دستگاهي که به آن متصل است را تحت نظارت وکنترل دارد. عبارت کنترل که در مدارات کنترلي به کار مي رود يک مفهوم کلي است. که از يک کليد ساده گرفته تا يک سيستم پيچيده شامل رله ها، کنتاکتورها، تايمرها… کليدها وچراغهاي نشان دهنده را در بر مي گيرد. هر مدار الکتريکي که براي روشنايي ويا قدرت به کار مي رود داراي اجزاي کنترلي است. به عنوان مثال کليدي که مانند شکل ( ۱) براي روشن و خاموش کردن يک لامپ به کار مي رود. يک مدار کنترل محسوب مي شود.

البته در صنعت تعداد بسيار زيادتري از وسايل وتجهيزات وجود دارد. به عنوان مثال براي روشن وخاموش کردن يک موتور وحفاظت آن وماشين آلات مربوطه وهمچنين پرسنل در حال کار، از کنترلرها استفاده مي شود. کنترلرهاي يک موتور علاوه بر اين، قابليت معکوس کردن توالي ها و پايلوت را نيز دارا هستند. جهت، تغييرات سرعت، راه اندازي نرم مدارات کنترلي که براي عملکرد دقيق واتوماتيک يک ماشين به کار مي روند ممکن است بسيار پيچيده باشد.

کنترل دستي: کنترل دستي به روشي اطلاق مي گردد که شخص به روش دستي باعث عملکرد يک مدار شود. به عنوان مثال شخص ممکن است با وصل کردن کليد يک استارتر مانند شکل(۲) بطور دستي موتوري را روشن وخاموش نمايد.

عملکرد اتوماتيک: با وجود اينکه کنترل دستي ماشينها هنوز هم يک روش بسيار معمول است ولي بسياري از ماشينها نيز به روش اتوماتيک روشن وخاموش مي شوند. در عمل معمولاً ترکيبي از کنترل هاي دستي واتوماتيک به کار مي رود. مثلاً در يک پروسه ممکن است موتوري به صورت دستي راه انداز شود ولي به طور اتوماتيک خاموش گردد. (شکل ۳)

المانهاي کنترل: المانهاي مدارکنترليک ي شامل تمام تجهيزات ووسايل مربوطه مانند حفاظت کنندهها، هاديها، رله ها،کنتاکتورها و وسايل پایلوت وتجهيزات حفاظت اضافه جريان مي باشد انتخاب تجهيزات کنترل براي يک کاربرد خاص نياز به فهم عميق مشخصه هاي کاري کنترلر وروش سييم کش دارد که پس از انتخاب وسايل کنترل مناسب بايد در طرح نهايي لحاظ شوند.

با ابداع وتوسعه زبان انتقال ايده ها واطلاعات، فهم زبان کنترل براي فهم بهتر مدارات کنترل الزاميست. زبان کنترل شامل مجموعه علائمي است که بطور معمول براي نمايش اجزاي کنترل به کار مي رود. در ادامه به بحث در مورد علائم و اختصاراتي پرداخته مي شود که به وفور در مدارات کنترل استفاده مي شود.

علائم کنتاکت: علائم کنتاکت براي نشان دادن باز يا بسته بودن مسير عبور جريان به کار مي روند. کنتاکتها مشابه شکل (۴) يا به صورت (NO (Open Normally و يا (NC (Close Normally نشان داده مي شوند. کنتاکتهايي که با اين علائم نشان داده مي شوند نياز به وسيله ديگري براي به کار انداختن آن دارند.
نمايش استاندارد يک کنتاکت، نشان گر وضعيت کنتاکت در حالت عادي وبدون کار آن است. درشکل(۵) رله اي که براي به کار انداختن يک وسيله به کار رفته است نشان داده شده است. در اين شکل کنتاکتها به صورت NO نشان داده شده است و به مفهوم آنست که در موقعيکه رله بدون برق است کنتاکتها باز هستند. در اين حالت مسير جريان کامل نبوده ولامپ خاموش است.

در يک دياگرام ويا شماتيک کنترل، علائم معمولاً در حالت کاري وبرقدار نشان داده مي شوند. در اين جزوه جهت اهداف آموزشي، کنتاکت ويا وسيله اي که در حالت نرمال نيست به صورت پررنگ نشان داده مي شود. به عنوان مثال در شکل (۶) مدار در ابتدا در حالت بدون برق است وکنتاکتها در وضعيت NO قرار دارند. وقتي رله برقدار مي شود، کنتاکتها بسته شده ومسير جريان را کامل نموده، چراغ روشن مي شود. در اين شکل، کنتاکتها براي نشان دادن آنکه بسته هستند پر رنگ تر نشان داده شده اند. البته اين طرز نمايش درست نبوده ودر اينجا فقط براي بيان مفهوم به کار رفته است.

در شکل (۷) کنتاکتها به صورت NC نشان داده شده است ونشان مي دهد کنتاکتها در موقعيکه رله بدون برق است بسته هستند. در اين حالت مسير جريان کامل بوده وچراغ روشن است. وقتي رله برق دار مي شود کنتاکتها باز شده وچراغ خاموش مي شود.

علائم کليد: علائم کليد نيز براي نشان دادن باز يا بسته بودن مسير جريان به کار مي رود.بطور کلي براي نشان دادن يک کليد ازعلائم شکل (۸)استفاده مي شود ولي براي نشان دادن ليميت سوئيچ ها، کليدهاي پايی، فشار، سطح، دما، فلو(Flow) و سلکتور سوئيچ ها از علائم مختلفي استفاده مي شود. کليدها نيز مشابه کنتاکتها نياز به يک وسيله ديگر براي تغيير وضعيت خود دارند. در يک کليد دستي شخص بايد به طور دستي موقعيت کليد را تغيير دهد.

در مثال شکل (۹) يک قطب باطري به يک طرف کليد NO ويک لامپ به طرف ديگر آن متصل است. موقعيکه کليد بسته مي شود جريان از لامپ عبور مي کند و هنگاميکه کليد باز مي شود مسير جريان قطع شده وچراغ خاموش مي شود.

علائم کليدهاي فشاري: به طور کلي دو نوع کليد فشاري وجود دارد يکي لحظه اي وديگري دائمي. يک کليد فشاري لحظه اي NO ماداميکه شستي فشار داده شود بسته مي ماند. در حاليکه يک کليد فشاري لحظه اي NC ماداميکه شستي فشار داده شود باز است. کليد فشاري دائم موقعيکه کليد فشار داده مي شود در محل قفل مي کند. در شکل (۱۰) علائم مخصوص کليدهاي فشاري لحظه اي نشان داده شده است.

در مثال شکل (۱۱) يک باطري به يک طرف کليد فشاريNO ويک لامپ به طرف ديگر آن متصل شده است. وقتي کليد فشاري NO فشار داده مي شود مسير جريان بسته شده ولامپ روشن مي شود. در مثال شکل (۱۲) جريان ماداميکه کليد فشار داده نشود جاري خواهد شد. اگر کليد فشار داده شود جريان قطع شده ولامپ خاموش مي شود.

علائم کويل: کويلها در استارترهاي الکترومغناطيسي، کنتاکتورها ورله ها مورد استفاده قرار مي گيرد. وظيفه کنتاکتورها باز وبسته کردن کنتاکتهاي مربوطه مي باشد. معمولاً براي نشان دادن کويل از يک حرف مانند شکل (۱۳) استفاده مي شود. به عنوان مثال حرف M نشان دهنده استارتر موتور و CR نشان دهنده رله فرمان مي باشد که کنتاکتهاي مربوطه نيز داراي همين حروف مشخص کننده هستند. کنتاکتورها ورله ها با استفاده از يک اصل الکترومغناطيسي که در قسمتهاي آينده مورد بحث قرار خواهدگرفت کنتاکتهاي خود را باز وبسته مي کنند. اين کنتاکتها مي تواند NC يا NO باشد.

در شکل (۱۴) کنتاکتهاي M که با موتور سري هستند، توسط کويل کنتاکتور M کنترل مي شوند. وقتي کليد بسته مي شود مسير جريان از طريق کليد وکويل کنتاکتور M بسته شده وکنتاکتهايM را مي بندد که اين کار باعث مي شود توان به موتور برسد.

علايم رله اضافه بار: رله هاي اضافه بارکه علامت آن درشکل(۱۵) نشان داده شده است براي حفاظت موتورها در برابر اضافه دماي ناشي از اضافه بار، افت ولتاژ ويا قطع فاز در سيستم سه فاز به کار مي رود. هنگاميکه يک جريان اضافي براي مدت معين از موتور بگذرد رله باز شده وموتور از منبع تغذيه توان جدا مي شود.

علائم پايلوتها: پايلوت يک چراغ الکتريکي کوچک است که براي نشان دادن شرايط مدار به کار مي رود. براي مثال براي نشان دادن آنکه موتور در حال کار است از يک چراغ قرمز استفاده مي شود. حرفي که در مرکز علامت اين چراغ پايلوت مي باشد رنگ نور را نشان مي دهد. (شکل ۱۶)

علائم ديگر: در يک مدار کنترل علاوه بر علائمي که ذکر شد علائم ديگري نيز به کار مي رود. جدول (۱) بسياري از علائم مورد استفاده در مدارت فرمان را نشان مي دهد.

علائم اختصاري: تعدادي از علائم اختصاري که اغلب در مدارت کنترل مي استفاده ي شود ( در جدول ۲) خلاصه شده است.

محمدرضا محربی

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی PLC می‌بود تا علاوه بر یادگیری ساده‌تر PLC، از پیشنهادات آموزشی آن استفاده می‌کردم. آن آرزو، اکنون، “PLCmen” نام دارد. بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیدم: برای من، PLC تنها یک کار نیست؛ یک ماشین تبدیل رویا به واقعیت است.

نظرات

  1. حسن گفت:

    با سلام و تشکر از سایت بسیار مفیدتان
    فایل pdf برای مدار فرمان برق صنعتی موجود نیست.
    لطفا چک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *