می‌دونستی می‌تونی همین الان آموزش "PLCmen شدن" خودتو شروع کنی؟!

بزن برییییم!
ورود و ثبت نام

تمام مدار فرمان و قدرت پرکاربرد

تمام مدار فرمان و قدرت پرکاربرد: کتابچه زیر یک PDF کامل در مورد مدارات موجود در پروژه های برقی میباشد این کتابچه 81 صفحه ای شامل 78 مدار پر استفاده در مدارات فرمان و بهترین منبع برای آموزش PLC میباشد. بسیاری از علاقه مندان به یادگیری PLC میتوانند مدار فرمان و مدار قدرت بسیاری از […]

تمام مدار فرمان و قدرت پرکاربرد: کتابچه زیر یک PDF کامل در مورد مدارات موجود در پروژه های برقی میباشد این کتابچه 81 صفحه ای شامل 78 مدار پر استفاده در مدارات فرمان و بهترین منبع برای آموزش PLC میباشد. بسیاری از علاقه مندان به یادگیری PLC میتوانند مدار فرمان و مدار قدرت بسیاری از پروژه های راه اندازی را در این کتابجه مشاهده کنند….

نمونه از مدارات فرمان و قدرت آورده شده در این PDF

 • شماي فني، حقيقي و مسير جريان مدار الكتريكي كليد تك پل
 • شماي فني، حقيقي و مسير جريان مدار الكتريكي كليد دوپل
 • شماي فني، حقيقي و مسير جريان مدار الكتريكي كليد تبديل (استاندارد)
 • شماي فني، حقيقي و مسير جريان مدار الكتريكي كليد تبديل (صرفه اي)
 • شماي فني، حقيقي و مسير جريان مدار الكتريكي كليد تبديل (هامبورگي)
 • شماي فني، حقيقي و مسير جريان مدار الكتريكي كليد صليبي
 • شماي فني، حقيقي و مسير جريان مدار الكتريكي ترکيبي اتاق خواب و زنگ
 • شماي فني، حقيقي و مسير جريان مدار الكتريكي رله ضربه اي
 • شماي فني، حقيقي و مسير جريان مدار الكتريكي رله زماني
 • شماي فني، حقيقي و مسير جريان مدار الكتريكي لامپ مهتابي
 • شماي فني، حقيقي و مسير جريان مدار الكتريكي فتوسل
 • شماي حقيقي مدار الكتريكي كولر آبي
 • شماي فني، حقيقي و مسير جريان مدار الكتريكي ديمر
 • شماي حقيقي مدار الكتريكي مكالمه
 • شماي فني مدار الكتريكي ستاره و مثلث با لامپ
 • شماي حقيقي مدار الكتريكي راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط ليدهاي اهرمي، غلتكي و زبانه اي صفر و يك
 • شماي فني مدار الكتريكي راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط كليدهاي هرمي، غلتكي و زبانه اي صفر و يك
 • شماي حقيقي مدار الكتريكي راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط ليدهاي اهرمي، غلتكي و زبانه اي چپ گرد-راست گرد
 • شماي فني مدار الكتريكي راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط كليدهاي هرمي، غلتكي و زبانه اي چپ گرد-راست گرد
 • شماي حقيقي و فني مدار الكتريكي راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط ليد غلتكي ستاره-مثلث
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط کنتاكتور به صورت اتصال دائم، كنترل از يك نقطه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط کنتاكتور به صورت اتصال دائم، كنترل از دو نقطه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم و لحظه اي، كنترل از يك نقطه توسط يك كنتاكتور
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم و لحظه اي، كنترل از يك نقطه توسط دو كنتاكتور
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط کنتاكتور همراه با چراغ هاي خبري
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دستگاه هاي پرس يا گيوتين
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دستگاه هاي پرس يا گيوتين
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط يك کنتاكتور به صورت اتصال لحظه اي و دائم، كنترل از دو نقطه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت ناقص، كنترل از يك نقطه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل، كنترل از يك نقطه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل، كنترل از دو نقطه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد سريع، كنترل از يك نقطه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد سريع با حفاظت كامل، كنترل از دو نقطه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم و لحظه اي چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم و لحظه اي چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل، كنترل از دو محل
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد سريع با حفاظت كامل ، به صورت اتوماتيك (تابع فرآيند)
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال چپ گرد – راست گرد اتوماتيك
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي دو الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت رتيبي، يكي پس از ديگري ، كنترل از يك نقطه
 • مدار الكتريكي قدرتت و فرمان راه اندازي دو الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت رتيبي، يكي پس از ديگري ، كنترل از يك نقطه
 • مدار الكتريكي قدرتت و فرمان راه اندازي دو الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت رتيبي، يكي به جاي ديگري ، كنترل از يك نقطه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي دو الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي، يكي به جاي ديگري ، اتوماتيك
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي دو الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي، يكي پس از ديگري ، اتوماتيك
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي سه الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي، يكي پس از ديگري ، كنترل از يك نقطه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي سه الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي، يكي به جاي ديگري ، كنترل از يك نقطه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي سه الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي، يكي پس از ديگري ، اتوماتيك
 • مدار الكتريكي قدرت وت فرمان راه اندازي سه الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي، يكي به جاي ديگري ، اتوماتيك
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي سه الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت هم زمان با يك كليد استارت و كليدهاي استوپ جداگانه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي سه الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي، يكي پس از ديگري ، كليد استارت آزاد با حذف كليد انتخابي
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي سه الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي، يكي پس از ديگري ، كليد استارت آزاد با حذف كليد اصلي
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت تاره مثلث (نوع اول)، كنترل از يك نقطه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت تاره مثلث (نوع اول)، كنترل از دو نقطه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع دوم)، كنترل از يك نقطه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع دوم)، كنترل از دو نقطه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع اول)، اتوماتيك
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع اول)، اتوماتيك
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع دوم)، اتوماتيك
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت تاره – مثلث (نوع اول)، دستي و اتوماتيك
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع دوم)، دستي و اتوماتيك
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع دوم)، اتوماتيك يا دستي
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي دو الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت كي پس از ديگري اتوماتيك، موتور اول يك ضرب و موتور دوم ستاره – مثلث اتوماتيك
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت چپ گرد – راست گرد، ستاره – مثلث، كنترل از يك محل
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي سيم پيچ جزا به صورت كند و تند دلخواه
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي سيم پيچ جزا به صورت كند به تند سريع
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي سيم پيچ جزا به صورت كند به تند شرطي
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي سيم پيچ جزا به صورت كند به تند شرطي
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دالاندر به ورت تند و كند اختياري
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دالاندر به ورت كند به تند سريع
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دالاندر به ورت كند به تند شرطي
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دالاندر به ورت كند به تند اتوماتيك
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دالاندر به صورت چپ گرد – راست گرد ، كند به تند ، كنترل از يك محل
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت تاره – مثلث (نوع اول) ، اتوماتيك، راه اندازي خودكار در برگشت برق
 • مدار الكتكريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط نتاكتور به صورت اتصال دائم، كنترل از يك نقطه، تك استارت
 • مدار الكتريكي چراغ راهنمايي دو زمانه توسط كنتاكتور
 • مدار الكتريكي روشنايي معابر توسط كنتاكتور و فتوسل
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي تك فاز القايي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل، كنترل از يك نقطه (نوع اول)
 • مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي تك فاز القايي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل، كنترل از يك نقطه (نوع دوم)
 • انواع موتور هاي تك فاز
 • راه اندازي موتور سه فاز با برق تك فاز

برای دانلود PDF شماي فني ، حقيقي و مسير جريان اکثر مدارها در صنعت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نام PDF: شماي فني، حقيقي و مسير جريان اکثر مدارها در صنعت

تعداد صفحه: 81 صفحه

حجم فایل: 556 KB

زبان آموزش: فارسی

دانلود رایگان

دانلود رایگان این فایل صرفا برای کاربرانی است که وارد شده‌اند. چرا عضو سایت نمی‌شوید تا دیگر این پنجره را نبینید و مستقیم دانلود کنید؟! - ورود به سایت
دانلود فایل دانلود این فایل صرفا برای کاربران وارد شده است.
محمدرضا محربی

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی PLC می‌بود تا علاوه بر یادگیری ساده‌تر PLC، از پیشنهادات آموزشی آن استفاده می‌کردم. آن آرزو، اکنون، “PLCmen” نام دارد. بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیدم: برای من، PLC تنها یک کار نیست؛ یک ماشین تبدیل رویا به واقعیت است.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *