شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان اکثر مدارها در صنعت

0
2021
شماي فني ، حقيقي و مسير جريان اکثر مدارها در صنعت

کتابچه زیر یک PDF کامل در مورد مدارات موجود در پروژه های برقی میباشد این کتابچه ۸۱ صفحه ای شامل ۷۸ مدار پر استفاده در مدارات فرمان و بهترین منبع برای آموزش PLC میباشد. بسیاری از علاقه مندان به یادگیری PLC میتوانند مدار فرمان و مدار قدرت بسیاری از پروژه های راه اندازی را در این کتابجه مشاهده کنند….

 

نمونه از مدارات فرمان و قدرت آورده شده در این PDF

 • شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان مدار الکتریکی کلید تک پل
 • شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان مدار الکتریکی کلید دوپل
 • شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان مدار الکتریکی کلید تبدیل (استاندارد)
 • شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان مدار الکتریکی کلید تبدیل (صرفه ای)
 • شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان مدار الکتریکی کلید تبدیل (هامبورگی)
 • شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان مدار الکتریکی کلید صلیبی
 • شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان مدار الکتریکی ترکیبی اتاق خواب و زنگ
 • شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان مدار الکتریکی رله ضربه ای
 • شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان مدار الکتریکی رله زمانی
 • شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان مدار الکتریکی لامپ مهتابی
 • شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان مدار الکتریکی فتوسل
 • شمای حقیقی مدار الکتریکی کولر آبی
 • شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان مدار الکتریکی دیمر
 • شمای حقیقی مدار الکتریکی مکالمه
 • شمای فنی مدار الکتریکی ستاره و مثلث با لامپ
 • شمای حقیقی مدار الکتریکی راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی توسط لیدهای اهرمی، غلتکی و زبانه ای صفر و یک
 • شمای فنی مدار الکتریکی راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی توسط کلیدهای هرمی، غلتکی و زبانه ای صفر و یک
 • شمای حقیقی مدار الکتریکی راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی توسط لیدهای اهرمی، غلتکی و زبانه ای چپ گرد-راست گرد
 • شمای فنی مدار الکتریکی راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی توسط کلیدهای هرمی، غلتکی و زبانه ای چپ گرد-راست گرد
 • شمای حقیقی و فنی مدار الکتریکی راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی توسط لید غلتکی ستاره-مثلث
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم، کنترل از یک نقطه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم، کنترل از دو نقطه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت اتصال دائم و لحظه ای، کنترل از یک نقطه توسط یک کنتاکتور
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت اتصال دائم و لحظه ای، کنترل از یک نقطه توسط دو کنتاکتور
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی توسط کنتاکتور همراه با چراغ های خبری
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی دستگاه های پرس یا گیوتین
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی دستگاه های پرس یا گیوتین
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی توسط یک کنتاکتور به صورت اتصال لحظه ای و دائم، کنترل از دو نقطه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت ناقص، کنترل از یک نقطه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت کامل، کنترل از یک نقطه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت کامل، کنترل از دو نقطه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد سریع، کنترل از یک نقطه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد سریع با حفاظت کامل، کنترل از دو نقطه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت اتصال دائم و لحظه ای چپ گرد – راست گرد با حفاظت کامل
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت اتصال دائم و لحظه ای چپ گرد – راست گرد با حفاظت کامل، کنترل از دو محل
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد سریع با حفاظت کامل ، به صورت اتوماتیک (تابع فرآیند)
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت اتصال چپ گرد – راست گرد اتوماتیک
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت رتیبی، یکی پس از دیگری ، کنترل از یک نقطه
 • مدار الکتریکی قدرتت و فرمان راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت رتیبی، یکی پس از دیگری ، کنترل از یک نقطه
 • مدار الکتریکی قدرتت و فرمان راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت رتیبی، یکی به جای دیگری ، کنترل از یک نقطه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ترتیبی، یکی به جای دیگری ، اتوماتیک
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ترتیبی، یکی پس از دیگری ، اتوماتیک
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی سه الکتروموتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ترتیبی، یکی پس از دیگری ، کنترل از یک نقطه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی سه الکتروموتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ترتیبی، یکی به جای دیگری ، کنترل از یک نقطه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی سه الکتروموتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ترتیبی، یکی پس از دیگری ، اتوماتیک
 • مدار الکتریکی قدرت وت فرمان راه اندازی سه الکتروموتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ترتیبی، یکی به جای دیگری ، اتوماتیک
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی سه الکتروموتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت هم زمان با یک کلید استارت و کلیدهای استوپ جداگانه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی سه الکتروموتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ترتیبی، یکی پس از دیگری ، کلید استارت آزاد با حذف کلید انتخابی
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی سه الکتروموتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ترتیبی، یکی پس از دیگری ، کلید استارت آزاد با حذف کلید اصلی
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت تاره مثلث (نوع اول)، کنترل از یک نقطه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت تاره مثلث (نوع اول)، کنترل از دو نقطه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ستاره – مثلث (نوع دوم)، کنترل از یک نقطه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ستاره – مثلث (نوع دوم)، کنترل از دو نقطه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ستاره – مثلث (نوع اول)، اتوماتیک
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ستاره – مثلث (نوع اول)، اتوماتیک
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ستاره – مثلث (نوع دوم)، اتوماتیک
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت تاره – مثلث (نوع اول)، دستی و اتوماتیک
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ستاره – مثلث (نوع دوم)، دستی و اتوماتیک
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ستاره – مثلث (نوع دوم)، اتوماتیک یا دستی
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی دو الکتروموتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت کی پس از دیگری اتوماتیک، موتور اول یک ضرب و موتور دوم ستاره – مثلث اتوماتیک
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت چپ گرد – راست گرد، ستاره – مثلث، کنترل از یک محل
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی سیم پیچ جزا به صورت کند و تند دلخواه
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی سیم پیچ جزا به صورت کند به تند سریع
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی سیم پیچ جزا به صورت کند به تند شرطی
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی سیم پیچ جزا به صورت کند به تند شرطی
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی دالاندر به ورت تند و کند اختیاری
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی دالاندر به ورت کند به تند سریع
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی دالاندر به ورت کند به تند شرطی
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی دالاندر به ورت کند به تند اتوماتیک
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی دالاندر به صورت چپ گرد – راست گرد ، کند به تند ، کنترل از یک محل
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت تاره – مثلث (نوع اول) ، اتوماتیک، راه اندازی خودکار در برگشت برق
 • مدار الکتکریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنکرون روتور قفسی توسط نتاکتور به صورت اتصال دائم، کنترل از یک نقطه، تک استارت
 • مدار الکتریکی چراغ راهنمایی دو زمانه توسط کنتاکتور
 • مدار الکتریکی روشنایی معابر توسط کنتاکتور و فتوسل
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای تک فاز القایی به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت کامل، کنترل از یک نقطه (نوع اول)
 • مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای تک فاز القایی به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت کامل، کنترل از یک نقطه (نوع دوم)
 • انواع موتور های تک فاز
 • راه اندازی موتور سه فاز با برق تک فاز

 

 

برای دانلود PDF شمای فنی ، حقیقی و مسیر جریان اکثر مدارها در صنعت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

 

نام PDF: شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان اکثر مدارها در صنعت

تعداد صفحه: ۸۱ صفحه

حجم فایل: ۵۵۶ KB

زبان آموزش: فارسی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here