می‌دونستی می‌تونی همین الان آموزش "PLCmen شدن" خودتو شروع کنی؟!

بزن برییییم!
ورود و ثبت نام

PDF ترانسفورماتور

PDF ترانسفورماتور: این کتــابچه شامــل اطلاعـاتــى کــاربردى در زمینه هــاى بــارگیرى، حمـل، انبـارش، نصب، راه انـدازى، بهـره بـردارى و نگهـدارى ترانسـفورماتورهاى توزیـع روغنـى اسـت و مـى توانـد مورد اسـتفاده تمامـى افـراد ذیصـلاح مرتبـط بـا نصـب و بهـره بـردارى ترانسـفورماتورهاى توزیـع قرار گیرد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه عملکـرد بهینـه ى ترانسـفورماتورهاى توزیـع روغنـى پـس از […]

PDF ترانسفورماتور: این کتــابچه شامــل اطلاعـاتــى کــاربردى در زمینه هــاى بــارگیرى، حمـل، انبـارش، نصب، راه انـدازى، بهـره بـردارى و نگهـدارى ترانسـفورماتورهاى توزیـع روغنـى اسـت و مـى توانـد مورد اسـتفاده تمامـى افـراد ذیصـلاح مرتبـط بـا نصـب و بهـره بـردارى ترانسـفورماتورهاى توزیـع قرار گیرد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه عملکـرد بهینـه ى ترانسـفورماتورهاى توزیـع روغنـى پـس از طراحـى و سـاخت مناسـب، وابسـته بـه نصـب و بهـره بـردارى صحیح مـى باشـد. همانند سـایر تجهیـزات الکتریکـى، ترانسـفورماتورها نیز باید مـورد بازرسـى و تعمیـرات دوره اى منظـم قـرار گیرنـد و ایـن کار مـى بایسـت توسـط افـراد کار آزمـوده و داراى صلاحیت انجام پذیرد.

پیشنیازهای مورد نیاز:

نام فایل: PDF ترانسفورماتور

تعداد صفحات: 44 صفحه

زبان آموزش: فارسی

فرمت فایل: PDF

برای دانلود PDF ترانسفورماتور بر روی لینک زیر کلیک کنید.

قسمتی از PDF ترانسفورماتور

ترانسفورماتور کم تلفات:

بـا توجـه بـه اهمیـت تلفـات ترانسـفورماتور در شـبکه ى توزیـع، تولیـدات اسـتاندارد آریا ترانسـفو براى مصـرف در داخــل کشــور از نــوع ترانســفورماتورهاى کــم تلفــات مطابــق بــا طــرح ‘B-A اســتاندارد 428 HD CENELEC مـى باشـد. همچنیـن ترانسـفورماتورهایى بـا طـرح هـاى ترکیبـى دیگـر و حتى بـا تلفات کمتـر نیز قابـل طراحى و ساخت هستند.

هسته:

هسته از نظر الکتریکى هادى شار مغناطیسى و از نظر مکانیکى نگهدارنده سیم پیچ ها مى باشد. هسـته ى ترانسـفورماتورهاى تولیـدى ایـن شـرکت از ورق هـاى مخصـوص بـا ضخامـت هـاى بیـن 23/0 تـا 30/0 میلیمتـر، ازجنـس فولاد سـیلیکونى نورد سـرد بـا بلورهـاى جهـت داده شـده (Oriented Grain Rolled Cold)،  که داراى پوشش عایقى در طرفین است ساخته مى شود. عایــق طرفیــن ورق هــاى هســته، یــک مــاده غیــر ارگانیــک بــا ضخامــت کمتــر از 4 میکــرون و ســازگار بــا روغن ترانسفورماتور است که در برابر خوردگى و حرارت مقاوم مى باشد. ورق هـاى هسـته بـه شـکل رول از سـازندگان معتبـر تأمین و در سـایزهاى مختلف توسـط دسـتگاه هاى پیشـرفته بــه دقــت بــرش داده مى شــود، به طــورى کــه در لبــه هــاى برش خــورده آشــفتگى میــدان هــاى مغناطیســى و تلفات به حداقل برسد.

به منظـور افزایـش کیفیـت، عـلاوه بـر اسـتفاده از ورق هـاى مغناطیسـى بـا کیفیت بـالا و تلفـات پاییـن و انتخاب مناســب چگالــى شــار هســته، از روش هســته چینــى بــه صــورت هــم پوشــانى چنــد پلــه معــروف بــه Lap-Step بـا زاویـه بـرش 45 درجـه اسـتفاده مـى شـود. این روش سـبب کاهش بیشـتر جریـان و تلفات بـى بارى و همچنین کاهش سطح صدا یا نویز در ترانسفورماتور مى گردد.

این کتــابچه شامــل اطلاعـاتــى کــاربردى در زمینه هــاى بــارگیرى، حمـل، انبـارش، نصب، راه انـدازى، بهـره بـردارى و نگهـدارى ترانسـفورماتورهاى توزیـع روغنـى اسـت و مـى توانـد مورد اسـتفاده تمامـى افـراد ذیصـلاح مرتبـط بـا نصـب و بهـره بـردارى ترانسـفورماتورهاى توزیـع قرار گیرد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه عملکـرد بهینـه ى ترانسـفورماتورهاى توزیـع روغنـى پـس از طراحـى و سـاخت مناسـب، وابسـته بـه نصـب و بهـره بـردارى صحیح مـى باشـد. همانند سـایر تجهیـزات الکتریکـى، ترانسـفورماتورها نیز باید مـورد بازرسـى و تعمیـرات دوره اى منظـم قـرار گیرنـد و ایـن کار مـى بایسـت توسـط افـراد کار آزمـوده و داراى صلاحیت انجام پذیرد.

پیشنیازهای مورد نیاز:

نام فایل: PDF ترانسفورماتور

تعداد صفحات: 44 صفحه

زبان آموزش: فارسی

فرمت فایل: PDF

برای دانلود PDF ترانسفورماتور بر روی لینک زیر کلیک کنید.

قسمتی از PDF ترانسفورماتور

ترانسفورماتور کم تلفات:

بـا توجـه بـه اهمیـت تلفـات ترانسـفورماتور در شـبکه ى توزیـع، تولیـدات اسـتاندارد آریا ترانسـفو براى مصـرف در داخــل کشــور از نــوع ترانســفورماتورهاى کــم تلفــات مطابــق بــا طــرح ‘B-A اســتاندارد 428 HD CENELEC مـى باشـد. همچنیـن ترانسـفورماتورهایى بـا طـرح هـاى ترکیبـى دیگـر و حتى بـا تلفات کمتـر نیز قابـل طراحى و ساخت هستند.

هسته:

هسته از نظر الکتریکى هادى شار مغناطیسى و از نظر مکانیکى نگهدارنده سیم پیچ ها مى باشد. هسـته ى ترانسـفورماتورهاى تولیـدى ایـن شـرکت از ورق هـاى مخصـوص بـا ضخامـت هـاى بیـن 23/0 تـا 30/0 میلیمتـر، ازجنـس فولاد سـیلیکونى نورد سـرد بـا بلورهـاى جهـت داده شـده (Oriented Grain Rolled Cold)،  که داراى پوشش عایقى در طرفین است ساخته مى شود. عایــق طرفیــن ورق هــاى هســته، یــک مــاده غیــر ارگانیــک بــا ضخامــت کمتــر از 4 میکــرون و ســازگار بــا روغن ترانسفورماتور است که در برابر خوردگى و حرارت مقاوم مى باشد. ورق هـاى هسـته بـه شـکل رول از سـازندگان معتبـر تأمین و در سـایزهاى مختلف توسـط دسـتگاه هاى پیشـرفته بــه دقــت بــرش داده مى شــود، به طــورى کــه در لبــه هــاى برش خــورده آشــفتگى میــدان هــاى مغناطیســى و تلفات به حداقل برسد.

به منظـور افزایـش کیفیـت، عـلاوه بـر اسـتفاده از ورق هـاى مغناطیسـى بـا کیفیت بـالا و تلفـات پاییـن و انتخاب مناســب چگالــى شــار هســته، از روش هســته چینــى بــه صــورت هــم پوشــانى چنــد پلــه معــروف بــه Lap-Step بـا زاویـه بـرش 45 درجـه اسـتفاده مـى شـود. این روش سـبب کاهش بیشـتر جریـان و تلفات بـى بارى و همچنین کاهش سطح صدا یا نویز در ترانسفورماتور مى گردد.

دانلود رایگان

دانلود رایگان این فایل صرفا برای کاربرانی است که وارد شده‌اند. چرا عضو سایت نمی‌شوید تا دیگر این پنجره را نبینید و مستقیم دانلود کنید؟! - ورود به سایت
دانلود فایل دانلود این فایل صرفا برای کاربران وارد شده است.
محمدرضا محربی

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی PLC می‌بود تا علاوه بر یادگیری ساده‌تر PLC، از پیشنهادات آموزشی آن استفاده می‌کردم. آن آرزو، اکنون، “PLCmen” نام دارد. بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیدم: برای من، PLC تنها یک کار نیست؛ یک ماشین تبدیل رویا به واقعیت است.

نظرات

  1. رامین حیدرزاد گفت:

    مهندس جان سلام …
    فدات بشم بد جایی وایستادی ، یکم جابجا میشی تا باد به ما هم برسه،قربونت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *