خانه کتابچه PDF ترانسفورماتور

PDF ترانسفورماتور

۰
PDF ترانسفورماتور
PDF ترانسفورماتور

این کتــابچه شامــل اطلاعـاتــى کــاربردى در زمینه هــاى بــارگیرى، حمـل، انبـارش، نصب، راه انـدازى، بهـره بـردارى و نگهـدارى ترانسـفورماتورهاى توزیـع روغنـى اسـت و مـى توانـد مورد اسـتفاده تمامـى افـراد ذیصـلاح مرتبـط بـا نصـب و بهـره بـردارى ترانسـفورماتورهاى توزیـع قرار گیرد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه عملکـرد بهینـه ى ترانسـفورماتورهاى توزیـع روغنـى پـس از طراحـى و سـاخت مناسـب، وابسـته بـه نصـب و بهـره بـردارى صحیح مـى باشـد. همانند سـایر تجهیـزات الکتریکـى، ترانسـفورماتورها نیز باید مـورد بازرسـى و تعمیـرات دوره اى منظـم قـرار گیرنـد و ایـن کار مـى بایسـت توسـط افـراد کار آزمـوده و داراى صلاحیت انجام پذیرد.

 

پیشنیازهای مورد نیاز:

 

نام فایل: PDF ترانسفورماتور

تعداد صفحات: ۴۴ صفحه

زبان آموزش: فارسی

فرمت فایل: PDF

برای دانلود PDF ترانسفورماتور بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

[dai_button btn-label=”لینک دانلود PDF ترانسفورماتور” popup-title=”دریافت لینک دانلود” popup-content=”لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. ما فورا لینک دانلود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.” download-id=”opl1udzb0n86crjjonsj” popup-image=”https://plcmen.ir/wp-content/plugins/download-after-info/assets/img/dai-image.jpg” button-color=”#cd2653″ button-title-color=”#ffffff” button-border-radius=”3″]

 

قسمتی از PDF ترانسفورماتور

ترانسفورماتور کم تلفات:

بـا توجـه بـه اهمیـت تلفـات ترانسـفورماتور در شـبکه ى توزیـع، تولیـدات اسـتاندارد آریا ترانسـفو براى مصـرف در داخــل کشــور از نــوع ترانســفورماتورهاى کــم تلفــات مطابــق بــا طــرح ‘B-A اســتاندارد ۴۲۸ HD CENELEC مـى باشـد. همچنیـن ترانسـفورماتورهایى بـا طـرح هـاى ترکیبـى دیگـر و حتى بـا تلفات کمتـر نیز قابـل طراحى و ساخت هستند.

هسته:

هسته از نظر الکتریکى هادى شار مغناطیسى و از نظر مکانیکى نگهدارنده سیم پیچ ها مى باشد. هسـته ى ترانسـفورماتورهاى تولیـدى ایـن شـرکت از ورق هـاى مخصـوص بـا ضخامـت هـاى بیـن ۲۳/۰ تـا ۳۰/۰ میلیمتـر، ازجنـس فولاد سـیلیکونى نورد سـرد بـا بلورهـاى جهـت داده شـده (Oriented Grain Rolled Cold)،  که داراى پوشش عایقى در طرفین است ساخته مى شود. عایــق طرفیــن ورق هــاى هســته، یــک مــاده غیــر ارگانیــک بــا ضخامــت کمتــر از ۴ میکــرون و ســازگار بــا روغن ترانسفورماتور است که در برابر خوردگى و حرارت مقاوم مى باشد. ورق هـاى هسـته بـه شـکل رول از سـازندگان معتبـر تأمین و در سـایزهاى مختلف توسـط دسـتگاه هاى پیشـرفته بــه دقــت بــرش داده مى شــود، به طــورى کــه در لبــه هــاى برش خــورده آشــفتگى میــدان هــاى مغناطیســى و تلفات به حداقل برسد.

به منظـور افزایـش کیفیـت، عـلاوه بـر اسـتفاده از ورق هـاى مغناطیسـى بـا کیفیت بـالا و تلفـات پاییـن و انتخاب مناســب چگالــى شــار هســته، از روش هســته چینــى بــه صــورت هــم پوشــانى چنــد پلــه معــروف بــه Lap-Step بـا زاویـه بـرش ۴۵ درجـه اسـتفاده مـى شـود. این روش سـبب کاهش بیشـتر جریـان و تلفات بـى بارى و همچنین کاهش سطح صدا یا نویز در ترانسفورماتور مى گردد.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here